Les rapports entre saint Francois de Sales et les Pays-Bas, 1500-1700 [microform]

Categorie(s):

V>Excharm-e Diss.1066618AAN MOEDER AAN DE NAGEDACHTENIS VAN VADERi.i-.j * j-"^ nr" \ttm1mHooggleerde Gallas, allereerst wend ik inij met groote dankbaarheid tt U. Uwecollges over de letterkundige be-trekkingen tusschen Frankrijk en Nederland wektenin mij de belangstelling voor de vergelijkende litteratuurwetenschap en brachten mijop het denkbeeld om Franciscus van Sales in verband met onze eigen vromeletterkunde te bestudeeren, Gij hebt dit zeer spciale onderwerp willen aanvaarden;met be-langstelling hebt gij mijn studie gevolgd en de afwerking van het manuscriptverzorgd met een toewijding, die waarlijk on-vermoeibaar was. Het is mij eenvreugde U, Hooggeachte Promotor, daarvoor zeer hartelijk dank te zeggen.U, Hooggleerde Salverda de Grave, ben ik eveneens bij-zonder veel verschuldigd.Gij waart steeds bereid mij met raad en daad bij te staan en, wat ik ten zeerstewaardeerde, was, dat Gij ruim baan liet voor elk persoonlijk initiatief Uwer studentenen dat steunde met Uwe sympathie. Aanv...

Livres proposés par google


Télécharger Les rapports entre saint Francois de Sales et les Pays-Bas, 1500-1700 [microform] pdf gratuit